ISTQB Foundation Level – Agile Tester

U cilju zadovoljenja rastućih zahteva za vertikalnim kompetencijama u testiranju, ISTQB® je uveo koncept EKSTENZIJE. Ovaj pojam se odnosi na modul obuke i sertifiikacije koji je fokusiran na određenu temu, na primer:

 • Domenski orijentisane prakse u testiranju
 • Specifične tehnike testiranja
 • Specifične metode testiranja

Agilni testeri:

 • Sarađuju u agilnim timovima, upoznati su sa agilnim principima i praksom
 • Prilagođavaju postojeća iskustva, znanja i najbolje prakse u testiranju
 • Podržavaju agilne timove u planiranju aktivnosti testiranja
 • Primenjuju relevantne metode i tehnike
 • Pomažu u automatizaciji testiranja
 • Pomažu svim stejkholderima da definišu razumljive i korisniče priče (user stories) i kriterijume za prihvatanje (acceptance criteria)
 • Sarađuju i dele informacije sa drugim članovima tima

ISTQB® Agile Tester radi efektivno u okviru agilnog tima ili u agilnom okruženju.

Da li je agilna ekstenzija prava stvar za Vas?

Ovaj kurs je namenjen:
 • Testerima koji imaju iskustva sa tradicionalnim SDLC
 • Testerima na osnovom nivou koji se zanimaju za agilno testiranje
 • Iskusnim developerima sa bilo kojim nivoom znanja o testiranju, a koji rade na agilnim projektima

Potencijalni korisnici su i test analitičari, test inženjeri, test konsultanti, test menadžeri, testeri prihvatanja korisnika (user acceptance), softer developeri.

Sadržaj kursa

Glavni ciljevi kursa

Osnove agilnog razvoja softvera:

 • Podsećanje na osnovne koncepte zasnovane na Agile Manifesto
 • Razumevanje prednosti timskog pristupa
 • Shvatanje koristi od ranih i čestih povratnih informacija

 

Aspekti agilnog pristupa:

 • Podsećanje na pristupe u agilnom razvoju softvera
 • Pisanje korisničkih priča (user stories) u saradnji sa ravzojnim timom, predstavnikom biznisa i vlasnikom proizvoda (product owner)
 • Shvatanje načina na koje retrospektiva može da se koristi kao mehanizam za unapređenje proces na agilnim projektima
 • Razumevanje korišenja i svrhe stalne integracije
 • Poznavanje razlike između planiranja iteracije i rešenja (release), te kako tester dodaje vrednost svakoj od ovih aktivnosti

 

Razlika u testiranju kod tradcionalnog i agilnog pristupa:

 • Opis razlike između testiranja u agilnim i ne-agilnim projektima
 • Opis načina na koje se kodiranje i testiranje integriše u agilni razvoj
 • Opis uloge nezavisnog testiranja u agilnim projektima

 

Status testiranja u agilnim projektima:

 • Opis osnovnog seta radnih proizvoda koji se koriste za komuniciranje statusa testiranja u agilnim projektima, uključujući napredak testiranja i kvalitet proizvoda
 • Opis proccesa razvoja testova kroz višekratne interacije i objašnjenje zašto je automatizacija testiranja važna za upravljanje rizikom od regresije u agilnim projektima

 

Uloga i veštine testera u agilnom timu:

 • Razumevanje uloge testera u agilnom timu
 • Razumevanje veština testera u agilnom timu

 

Metode agilnog testiranja:

 • Koncepti razvoja zasnovanog na testiranju, razvoja zasnovanog na prihvatanju i ponašanju
 • Koncept test piramide
 • Sažetak test kvadranata i njihovih odnosa sa nivoima i tipovima testiranja
 • Praksa i uloga testera u Scrum timu, za dati agilni projekat

 

Procena rizika po kvalitet i procena potrebnih resursa:

 • Procena kvaliteta po kvalitet u okviru agilnog projekta
 • Procena resursa koji su potrebni za testiranje na osnovu sadržaja iteracije i rizika po kvalitet proizvoda

 

Tehnike u agilnim projektima:

 • Interpretacija relevantnih informacija koje podržavaju testiranje
 • Objašnjavanje poslovnim stejkholderima kako se definišu kriterijumi prihvatanja koji se mogu testirati
 • Pisanje test slučajeva zasnovanih na testovima prihvatanja, za datu korisničku priču (user story)
 • Pisanje test slučajeva, kako sa funkcionalnog tako i sa ne-funkcionalnog aspekta, koristeći black box dizajn tehnike na osnovu datih korisničih priča
 • Istraživačko testiranje u cilju podrške testiranju na agilnom projektu

 

Alati u agilnim projektima:

 • Pregled različitih alata koji su dostupni testerima u skladu sa njihovom svhrom i aktivnostima u agilnim projektima

 

QH_logo istqb_trainer_accreditation voict_logo
Vojvodina ICT Cluster Akademija

Vojvodina ICT Cluster Akademija